Drogi, place składowo-manewrowe

dróg w technologiach z elementów prefabrykowanych, zagęszczonego kruszywa a także z mas bitumicznych placów manewrowych przy, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych placów składowych wymagających wytrzymałości najwyższych obciążeń w miejscach takich jak: porty, bazy przeładunkowe, centra logistyczne, itp. robót ziemnych, niwelowaniu terenu, formowaniu, zabezpieczaniu i umacnianiu skarp oraz nasypów maszynowym układaniu kostki brukowej

Elewacje, fasady

dociepleń budynków metodą lekką-mokrą w technologiach systemowych elewacji z dociepleniem budynków nowowznoszonych termomodernizacji budynków istniejących elewacji z trudnymi elementami kolorystyki elewacji z profilami i detalami wykończeniowymi imitacji muru pruskiego renowacji fasad zabytkowych kamienic odtwarzaniu zbytkowych detali architektonicznych prac pod nadzorem Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Roboty brukarskie

chodników, ciągów pieszo-jezdnych robót ziemnych, niwelowaniu terenu, formowaniu, zabezpieczaniu i umacnianiu skarp oraz nasypów obiektów małej architektury maszynowe układanie kostki brukowej

Sieci wodno-kanalizacyjne

sieci wodociągowych sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych przyłączy wodociągowych przyłączy sanitarnych i deszczowych wykonywaniu drenaży i odwodnień liniowych studzienek i rewizji kanalizacyjnych, wpustów deszczowych i zasów burzowych robót melioracyjnych wykopów pod wodociągi i kanalizację